Social Studies: Theory and Practice

Studia Społeczne: Teoria i Praktyka

Akademia Pomorska w Słupsku

Czasopismo jest obecnie zarejestrowane w następujących bazach indeksujących:ICV 2017 = 76,75

SOCIAL STUDIES: THEORY AND PRACTICE
Vol.3, nr 2/2017 Pobierz

ISSN 2544-0071 / eISSN 2544-1981

Czasopismo wydawne jest w formule Open Access na zasadach licencji Creative Commons (CC BY 4.0)

Social Studies: Theory and Practice Vol.3, nr 2/2017

STUDIES AND ARTICLES

Dariusz KUBINOWSKI
MIdiomatic Social Research as a Methodological Challenge
Idiomatyczne badania społeczne jako wyzwanie metodologiczne

Regina LENART-GANSINIEC
Applying of Case Study in Crowdsourcing Research
Metoda studium przypadku w badaniach crowdsourcingu

Kinga PAWŁOWSKA
‘The Power of the Weak’: ‘Strategies’ of Power and ‘Tactics’ of Resistance in Organization
„Siła słabych”: „strategie” władzy i „taktyki” oporu w organizacji

RESEARCH REPORTS

Núria SIMÓ GIL, Alba PARAREDA PALLARÈS, Itxaso TELLADO
Learning Democracy in Schools: Experiences Towards an Active Citizenship Education

Sylwia JASKULSKA
School and University Customs Linked to Starting Learning at Subsequent Stages of Education. Students’ Thoughts in the Light of the Theory of Rites of Passage
Szkolne i akademickie zwyczaje związane z rozpoczęciem nauki na kolejnych szczeblach kształcenia. Wypowiedzi studentów w świetle teorii rytuałów przejści

BEGINNERS’ ATTEMPTS

Josefine WAGNER
“Der Struwwelpeter” – A Critical Analysis of a Pedagogical Trend

CONFERENCE REPORTS

Dariusz KUBINOWSKI
Qualitative Research as a Transdisciplinary Field in Poland. A Handful of Memories, Reflections and Conclusions for the Fifth Anniversary of TSBJ
Badania jakościowe jako dziedzina transdycyplinarna w Polsce. Garść wspomnień, refleksji i wniosków na pięciolecie TSBJ

Paweł KOZŁOWSKI
Formal Debate on the 45th Anniversary of the Curatorial Center No. 1 at the District Court in Słupsk – report from the event
Uroczysta Debata z okazji 45-lecia Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Słupsku – relacja z wydarzenia

REVIEWS

Aneta MAKOWSKA
Review of the Book “Fortress. School in the Military Metaphor. What in Turn? “Edited by Maria Dudzikowa and Sylwia Jaskulska, Wolters Kulwer Publishing House, Warsaw 2016
Recenzja książki „Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian?” pod redakcją Marii Dudzikowej i Sylwii Jaskulskiej, Wydawnictwo Wolters Kulwer, Warszawa 2016