• tlo

O czasopiśmie

 

Misja czasopisma

Czasopismo naukowe „Social Studies: Theory and Practice / Studia Społeczne: Teoria i Praktyka” (SSTP) jest recenzowanym półrocznikiem wydawanym przez Katedrę Socjologii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jest ono miejscem prezentacji rozważań teoretycznych i empirycznych z zakresu studiów społecznych. Stanowi miejsce wymiany nietuzinkowych poglądów dotyczących otaczającej nas rzeczywistości społecznej oraz miejsce prezentacji oryginalnych badań społecznych.

Jego celem jest umożliwienie badaczom różnych dziedzin naukowych (nauk społecznych, nauk ekonomicznych i nauk prawnych), prezentującym różne dyscypliny wiedzy (socjologię, pedagogikę, psychologię, antropologię, politologię, prawo, itp.), dyskusji nad teorią i praktyką społeczną oraz badaniami empirycznymi, stworzenie płaszczyzny dialogu prowadzonego z różnych perspektyw badawczych.

Artykuły prezentowane w czasopiśmie służą zapoznaniu czytelników z osiągnięciami międzynarodowymi w obszarze nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem krajów europejskich.

Czasopismo ma interdyscyplinarny i międzynarodowy charakter. Teksty można publikować w języku polskim, angielskim, hiszpańskim i rosyjskim. Poszczególne numery SSTP mają charakter monotematyczny.

We współpracy z Radą Naukową, składającą się z wysokiej klasy badaczy, reprezentujących różne ośrodki naukowe w Polsce i za granicą, dążymy do tworzenia wysokiej klasy periodyku naukowego.

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie

W celu zapewnienia rzetelności naukowej Redakcja jest zainteresowana publikowaniem opracowań przygotowanych z poszanowaniem norm etycznych obowiązujących w nauce.

Dbając o najwyższe standardy etyczne, a tym samym rzetelność i uczciwość naukową Redakcja „Social studies: theory and practice/Studia społeczne: teoria i praktyka” przedstawia kryteria publikowania artykułów w niniejszym czasopiśmie. Poniższe zasady opracowano na podstawie dyrektyw Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dot. publikowania prac naukowych oraz COPE's Best Practice Guidelines for Journal Editors:

  1. W czasopiśmie publikowane są artykuły mieszczące się w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, prezentujących różne dyscypliny wiedzy przede wszystkim socjologię, pedagogikę, psychologię, antropologię, politologię, ekonomikę, prawo.
  2. Redakcja zapewnia wszystkim autorom nadesłanych tekstów (bez względu na: płeć, narodowość, afiliację, itp.) obiektywną i merytoryczną ocenę artykułu.
  3. Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które znacząco przyczyniły się do powstania artykułu. Wszystkie osoby, które miały udział w powstaniu pracy, powinny być wymienione jako współautorzy. W przypadku innych osób, które miały wpływ na pewne znaczące aspekty artykułu naukowego, powinny być one wymienione lub przedstawione jako współpracownicy.
  4. Autor tekstu opartego na badaniach własnych powinien dokładnie przedstawić dane będące podstawą powstania pracy. Niezgodne z prawdą lub świadomie niedokładne stwierdzenia są traktowane jako zachowanie nieetyczne i są niedozwolone.
  5. Autor powinien ujawnić wszelkie źródła finansowania projektów w swojej pracy, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację.
  6. Wszelkie uzasadnione podejrzenia, opisane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.nauka.gov.pl) jako:

a) naruszenie praw autorskich, tj.:

plagiat – „polegający na przypisaniu sobie w sposób bezprawny autorstwa cudzego tekstu (choćby małego fragmentu), obrazu, pomysłu badawczego czy też wyników prac naukowych”,

b) przypadki nierzetelności naukowej, jak:

 „ghostwriting” - występuję „wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji”,
„guest authorship” („honorary authorship”) – występuje „wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji”.

Aby przeciwdziałać tego typu praktykom, do każdego opracowania należy dołączyć wypełnioną i podpisaną przez Autorów deklarację dotyczącą zapory ghostwriting i guest authorship (pobierz oświadczenie Autora).

c) lub innego postępowania nieetycznego, jak chociażby:

dublowanie – rozumiane jako „wysyłanie tej samej pracy jednocześnie do kilku wydawców (czasopism)”.

Wszelkie przypadki nierzetelności naukowej oraz nieuczciwości (ghostwriting i guest authorship) wykryte przez redakcję będą dokumentowane i demaskowane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów)

Ostateczną decyzję, o przyjęciu bądź odrzuceniu artykułu, podejmuje Redakcja „Social Studies: Theory and Practice”.

 

Kontakt

Redakcja czasopisma:
“Social Studies: Theory and Practice”
Katedra Socjologii i Politologii
Akademii Pomorskiej w Słupsku
ul. Jana Kozietulskiego 6-7
76-200 Słupsk
+48 59 306 76 02
social.studies.apsl@gmail.com

Aktualny numer

sstp logo130

newnumer okladka