• tlo

Procedura recenzowania

 

Arkusz recenzji [Pobierz plik]

Procedura recenzowania

Redakcja „Social Studies: Theory and Practice/Studia Społeczne: Teoria i Praktyka” przyjmuje do publikacji artykuły, jeżeli są oryginalnymi pracami ich Autorów, które nie naruszają praw osób trzecich. W celu przeciwdziałania praktykom “ghostwriting” i “guest authorship”, w oświadczeniu znajduje się deklaracja dotycząca wkładu każdego z autorów w powstawanie publikacji (patrz wyżej).

Każdy z nadsyłanych artykułów jest poddawany ocenie formalnej przez redakcję, która decydując wstępnie o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu, bierze pod uwagę zbieżność tematyki z ogólnym profilem pisma i zgodność z podstawowymi standardami artykułu naukowego.

Zaakceptowane przez Redakcję teksty podlegają ocenie recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autora publikacji. Każdy z artykułów ocenia dwóch niezależnych recenzentów zgodnie z zasadą double-blind review proces, tzn. recenzenci i autorzy nie znają swojej tożsamości.

Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów. Teksty recenzowane są poufnie i anonimowo.

Recenzenci biorą pod uwagę zawartość merytoryczną artykułu, nowatorstwo problematyki, nośność treści i konkluzji dla teorii i praktyki społecznej, a w przypadku relacji z badań – jakość metodologiczną projektu. W przypadku badań ilościowych jakość analiz statystycznych jest oceniania przez redaktora statystycznego.

Pisemna recenzja zawiera uzasadnienie oceny i sugestie poprawek oraz jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.

Autor jest informowany o wyniku procedury recenzowania, ma możliwość prowadzenia korespondencji z redakcją w sprawie ewentualnych uwag recenzentów. Po otrzymaniu uwag recenzentów Autor jest zobowiązany ustosunkować się do nich we wskazanym przez Redakcję terminie. Niedotrzymanie tego terminu zostanie uznane za rezygnację z publikacji pracy.

 

Kontakt

Redakcja czasopisma:
“Social Studies: Theory and Practice”
Katedra Socjologii i Politologii
Akademii Pomorskiej w Słupsku
ul. Jana Kozietulskiego 6-7
76-200 Słupsk
+48 59 306 76 02
social.studies.apsl@gmail.com

Aktualny numer

sstp logo130

newnumer okladka