• tlo

Informacja dla autorów

 

Zgłoszenie utworu 

Redakcja SSTP przyjmuje do oceny i publikacji materiały oryginalne, niepublikowane wcześniej teksty i tylko takie, które nie podlegają w tym samym czasie żadnym innym procedurom wydawniczym.

Język(i) publikacji: polski, angielski, hiszpański, rosyjski, streszczeń: w języku publikacji i języku angielskim.

Autorzy, którzy zamierzają opublikować swój artykuł w „Social Studies: Theory and Practice" powinni przesłać go na adres redakcji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podając dane o Autorze: stopień i tytuł naukowy, miejsce pracy (uczelnia, instytut, katedra), adres poczty elektronicznej.

Oświadczenie

Do artykułu należy dołączyć oświadczenie Autora/Autorów (pobierz plik), w którym prosimy o stwierdzenie, że tekst jest jego/ich autorskim dziełem, nie narusza praw osób trzecich i nie podlega żadnemu innemu postępowaniu wydawniczemu. Zgodnie z zaleceniami MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship”, w oświadczeniu znajduje się też deklaracja dotycząca wkładu każdego z autorów w powstawanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp.). Podpisane oświadczenie należy wysłać w formie skanu na adres e-mailowy redakcji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Redakcja nie płaci honorariów autorskich za publikację tekstów na łamach SSTP. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian i skrótów w artykułach, niemających wpływu na ich merytoryczną zawartość.

Wymogi redakcyjne

Artykuł należy przesłać w formacie MS Word. Materiał ilustracyjny całostronicowy (tabele, rysunki, schematy i wykresy) powinien być opracowany i wpisany w formie osobnych plików graficznych. Na marginesie pracy należy zaznaczyć przewidywane miejsce zamieszczenia ilustracji. Mniejsze tabele, rysunki, schematy i wykresy mogą być zamieszczone w tekście.
Format pliku: doc, docx.
Objętość: 1/2 arkusza wydawniczego (10-12 stron).
Do publikacji przyjmowane są artykuły w języku polskim, angielskim, hiszpańskim i rosyjskim.

W pracach należy uwzględnić następujące wskazania edytorskie:

Struktura tekstu
  • Imię i nazwisko Autora i Współautorów (jeśli występują)
  • Afiliacja i Afiliacja Współautorów (jeśli występują)
  • Kontakt e-mail do Autora i Współautorów (jeśli występują)
  • Tytuł - w języku angielskim, poniżej w języku publikacji
  • Abstrakty – w języku angielskim, poniżej w języku publikacji, każdy po 200-250 słów
  • Słowa kluczowe - w języku angielskim, poniżej w języku publikacji, minimum po 3-5
  • Wprowadzenie - we wprowadzeniu należy uzasadnić podjęcie opisywanej w dalszej części artykułu problematyki, postawić hipotezę/tezę i określić cel pracy
  • Rozdziały oraz podrozdziały - bez numeracji i literacji
  • Podsumowanie - konkluzje, wnioski, zakończenie
  • Bibliografia (References) - należy zestawić alfabetycznie (nazwiskami) na końcu artykuł

Czcionka tekstu głównego: Times New Roman, 12 pkt
Marginesy: 2,5 cm
Interlinia (światło) głównego tekstu: 1,5
Wielkość czcionki przypisów: 10 pkt.
Interlinia (światło) przypisów: 1
Tekst wyjustowany.

Jako sposób wyróżnienia tekstu stosuje się dla zwrotów w językach obcych (np. angielski, niemiecki, łaciński) wyłącznie kursywę, natomiast dla zwrotów w języku polskim unikamy wyróżnień, ewentualnie w wyjątkowych sytuacjach druk rozstrzelony.
Nie należy stosować podkreśleń i wytłuszczeń.
Nie należy stosować tzw. twardych spacji i automatycznego dzielenia wyrazów.
Jeśli w związku ze specyfiką tematyki artykuł nie spełnia wymogu objętości Kolegium Redakcyjne rozważy przyjęcie go do publikacji.

Formatowanie i elementy składowe artykułu

Imię i nazwisko Autora/Współautorów (w języku angielskim i w jęz. publikacji): wyrównane do lewej, Times New Roman, 12 pkt

Afiliacja (pełna nazwa afiliowanej jednostki w języku angielskim i w jęz. publikacji): wyrównane do lewej, Times New Roman, 12 pkt.

Kontakt e-mail: wyrównane do lewej, Times New Roman, 12 pkt

Tytuł w języku angielskim, poniżej w języku publikacji: wyśrodkowane, pogrubione Times New Roman, 14 pkt

Abstrakty - w języku angielskim, poniżej w jęz. publikacji, Times New Roman, 12 pkt

Słowa kluczowe - w języku angielskim i w jęz. publikacji Times New Roman, 12 pkt.

Tytuły rozdziałów i podrozdziałów: wyrównane do lewej, pogrubione, Times New Roman, 12 pkt.

Treść właściwa: tekst wyjustowany, Times New Roman, 12 pkt.

Cytaty: oznaczone cudzysłowem (bez kursywy)

Wcięcia (treść właściwa): pierwszy wiersz nowego akapitu – 1,5

Tabele/rysunki/obiekty graficzne: kolorowe lub czarno-białe, max. wysokość:17,2 cm, max. szerokość: 11,5, bez cieniowania, w układzie pionowym, numer oraz tytuł powyżej, objaśnienia oraz źródło poniżej.

Wskazówki w zakresie sporządzania przypisów i bibliografii

A. Zasady transliteracji z alfabetów niełacińskich na alfabet łaciński w spisach bibliograficznych (bibliografii, wykazie literatury)

Zgodnie z wymogami dotyczącymi naukowych baz danych w odniesieniu do opisów bibliograficznych, dla publikacji wydanych w językach wykorzystujących znaki niełacińskie obowiązują dwa wykazy bibliograficzne – jeden oryginalny (skrócony do zapisów niełacińskich), drugi (pełny), według zasad transliteracji znaków niełacińskich na znaki łacińskie– według zasad: normy PN – ISO 9:2000 (dotyczy znaków cyrylickich), PN- ISO 843:1999 (dotyczy znaków greckich), PN –ISO 259:2009 i PN –ISO 9:2009 (dotyczy znaków hebrajskich) , PN-N-01212:1974 (dotyczy pisma jidysz).

Zasadę tę należy stosować również do zapisów zamieszczanych w przypisach.

B. Zasady regulujące styl i edycję tekstu

1. Przypisy dolne stosuje się dla uzupełnienia informacji zawartych w głównym tekście oraz przypisy stosowane w celu poinformowania o prawach autorskich – numerowane kolejno w całym tekście w formie indeksu górnego.

2. Cytowania: bez dosłownego cytowania oraz z dosłownym przytoczeniem fragmentu tekstu - zapisywane w nawiasie okrągłym przez przytoczenie nazwiska/nazwisk autorów (bez inicjałów imion) i roku wydania publikacji oraz numerów stron.

2.1.Odsyłacze do prac jednego autora:

Przykład - nazwisko autora wymienione w tekście:

Zdaniem Nowaka (2014) zjawisko występuje…

Przykład – nazwisko autora nie wymienione bezpośrednio w teście:

Podobne wyniki uzyskano w Europie (Nowak, 2014).

Jeśli w jednym akapicie kilkakrotne odwołano się do pracy tego samego autora poprzez przywołanie jego nazwiska w tekście, to rok publikacji umieszczany jest w nawiasie tylko po pierwszym takim przywołaniu.

Przykład – kilkukrotne przywoływanie tej samej pracy w jednym akapicie:

Nowak (2009) potwierdził, że.... Nowak uzyskał wyniki...

Jeżeli jednak nazwisko pojawia się w nawiasie, zawsze dodaje się rok

2.2.Odsyłacze do prac wielu autorów

W przypadku pracy dwóch autorów każdorazowe odwołanie wymaga podania wszystkich nazwisk

Nowak, Kowal (2000) odnotowali…
Jak sugerują wyniki badań (Nowak, Kowal, 2000)…

W przypadku pracy autorstwa trzech do pięciu autorów, pierwsze odwołanie wymaga podania wszystkich nazwisk

Nowak, Kowal, Kamiński, Kowalski (2000) odnotowali…
Jak sugerują wyniki badań (Nowak, Kowal, Kamiński, Kowalski, 2000)…

Kolejne odwołania zapisujemy:

Nowak i in. (2000) odnotowali…
Jak sugerują wyniki badań (Nowak i in., 2000)…

Praca sześciu i więcej autorów

Każdorazowo (w tym w przypadku pierwszego odołania)
Jak ustalili Nowak i in. (2000)…
Ustalono (Nowak i in., 2000)…
Badania Nowaka i współpracowników (Nowak i in., 2000)…
Badania te (Nowak i in., 2000)…

2.3. Autor korporatywny

-pierwsze odwołanie:

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny (GUS, 2008)..
…(Główny Urząd Statystyczny [GUS], 2008)…

- kolejne odwołanie:

GUS (2008)
(GUS, 2008)

2.4. Cytowanie pośrednie (powoływaniu się na tekst, do którego autor nie miał bezpośredniego dostępu, a na który powołuje się z innej pracy)

Allport (1966, za: Nowak, 2000) zaproponował inne ujęcie tego problemu.

Badania sugerują, iż ... (Jonson, 1966; za: Nowak, 2007).

W bibliografii umieszczamy jedynie pracę czytaną.

Dosłowne przytaczanie tekstu wymaga podania numeru /numerów stron publikacji lub paragrafu (jeśli strony nie są numerowane) w odsyłaczu. Cytat należy włączyć w tekst w cudzysłowie.

Kowal (2012, s. 7-8) dodał „….”

„tekst ….” (Kowal, 2012, s. 7-8)

(Kowal, 2012, s. 7-8)…Jego zdaniem (s. 11)…..

Pominięcie fragmentu cytowanego tekstu oznacza się nawiasem kwadratowym […]
Uzupełnienie fragmentu cytowanego tekstu wpisuje się w nawias kwadratowy:

„tekst [uzupełnienie] tekst”

Powoływanie się na kilka prac

Dwie lub więcej prac tego samego autora należy uporządkować rosnąco, według roku publikacji. Prace znajdujące się w druku należy umieścić na końcu. Nazwisko autora należy podać tylko raz, a dla kolejnych prac wpisać tylko datę.

Badania na ten temat sugerują, że... (Nowak, 2001, 2008).

Podobne zjawisko zauważono także w Europie (Kowalski, 2002, 2006, w druku).

Odsyłacze do prac innych autorów oddziela się średnikiem.

Badania wskazują, iż... (Kamiński, 2011; Nowak, 2009).

Publikacje różnych prac tego samego autora (lub autorów) datowane na ten sam rok wymagają wstawienia liter a, b, c itd. po roku publikacji (bez spacji między rokiem a literą). Oznaczenia te należy również stosować w Bibliografii, przy czym poszczególne zapisy bibliograficzne należy uporządkować alfabetycznie według tytułu.

Badania wskazują, iż ... (Kamiński 2009a, 2009b; Nowak 2005a, 2005b, w druku).

3.Bibliografia

Pozycje należy uporządkować w kolejności alfabetycznej według nazwisk.

Prace tego samego autora należy podać w alfabetycznej kolejności tytułów prac.

Książka:

Nazwisko, Inicjał imienia. (Rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
Nowak, J. (2014a). Pedagogika. Warszawa: PWN.

Książka napisana pod redakcją:

Nowak, B. (red.). (2015). Przemoc w rodzinie. Wrocław: Wydawnictwo XXX.

Rozdział w pracy zbiorowej:

Nowak, J. (2010). Nowoczesna szkoła. W: J. Kowal. B. Kamiński (red.), Szkoła po reformie
(s. 13-26). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe XXX.

Artykuł w czasopiśmie:

Nowak, A., Kowal, J. B., Kamiński, Z. (2014). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, nr rocznika (nr zeszytu), s. 26-38.

Jeśli artykuł ma numer DOI (Digital Object Identifier), należy podać go na końcu zapisu bibliograficznego:

Nowak, A., Kowal, J. B., Kamiński, Z. (2014). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, nr rocznika (nr zeszytu), s. 26-38. DOI: xxxxx.

Tekst ze strony internetowej:

Jeśli dany tekst znajduje się na stronie internetowej i nie jest artykułem w czasopiśmie, książką ani rozdziałem w książce, należy podać autora, datę publikacji (jeśli jest znana), tytuł, a następnie zamieścić informacje o
stronie, skąd został pobrany tekst Pobrane z: adres strony internetowej (data dostępu):.

Nowak, J. (2016). Tytuł tekstu. Pobrane z: adres strony internetowej (data dostępu).

Źródła naukowe, zapisane cyrylicą, powinny zostać dodatkowo przetransliterowane. W tym celu prosimy używać serwisu internetowego: https://www.ushuaia.pl/transliterate.

Prosimy wybrać opcję transliteracji: rosyjski BGN-PCGN. Najpierw zapisuje się wersję transliterowaną, potem w nawiasach kwadratowych zapisuję się wersję oryginalną — cyrylicą. Bibliografia powinna być zapisana zgodnie ze wzorcem:

Andreeva, G.M. (1998). Social'naya psihologiya. Moskva: Izd-vo MGU [Андреева, Г.М. (1998). Социальная психология. Москва: Изд-во МГУ].

 

Kontakt

Redakcja czasopisma:
“Social Studies: Theory and Practice”
Katedra Socjologii i Politologii
Akademii Pomorskiej w Słupsku
ul. Jana Kozietulskiego 6-7
76-200 Słupsk
+48 59 306 76 02
social.studies.apsl@gmail.com

Aktualny numer

sstp logo130

newnumer okladka