Social Studies: Theory and Practice

Akademia Pomorska w Słupsku

The journal is currently registered in the following indexing databases:ICV 2017 = 76,75

SOCIAL STUDIES: THEORY AND PRACTICE
Vol.4, nr 1/2018 Download here

ISSN 2544-0071 / eISSN 2544-1981

All articles are licensed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

Social Studies: Theory and Practice Vol.4, nr 1/2018

STUDIES AND ARTICLES

Robert POKLEK
The Role of Penitentiary Units in Developing the Readaptation Potential and Reintegration of Prisoners
Rola jednostek penitencjarnych w rozwijaniu potencjału readaptacyjnego i reintegracyjnego skazanych

Robert WITKOWSKI
The Operations of the Prison Service Towards the Social Inclusion of Convicts. The Cooperation with Palliative Care Institution
Działania Służby Więziennej w kierunku inkluzji społecznej skazanych. Współpraca z instytucjami opieki paliatywnej

Krzysztof STASIAK
Public Participation in the Implementation of Penalties and Measures of a Libertarian Nature in the Polish Legal System

Bożena LIEGMANN
Cooperation of a Probation Officer with a Rehabilitation Center Applying a Therapeutic Community Treatment in the Scope of Enforcement of Criminal Judgments
Współpraca kuratora sądowego z placówką odwykową, pracującą metodą społeczności terapeutycznej w zakresie wykonywania orzeczeń karnych

RESEARCH REPORTS

Janina PAWŁOWSKA
The Role of Sense of Meaning in Readaptation of Prisoner
Rola poczucia sensu w procesie readaptacji więźniów

CONFERENCE REPORTS

Edyta ŻEGLEŃ-NYCZ
The Account of the Participation of Society in the Readaptation of the Sentenced Based on the Activity Undertaken by Selected Non-govermmental Organizations Presented During the Conference „The readaptional support in the prevention of exclusion and recidivism” in Krynica Zdrój in 2017
Relacja na temat udziału społeczeństwa w readaptacji skazanych na podstawie działań podejmowanych przez wybrane organizacje pozarządowe zaprezentowane na konferencji „Wsparcie readaptacyjne w prewencji wykluczenia i recydywy” w Krynicy Zdroju w 2017 roku

REVIEWS

Marta PIĘTA
Review of the Book ”Social Reintegration of People Leaving Penitentiary Units with the Support of the Local Community” edited by Monika Marczak, Katarzyna Nawrocka, Graphic and Advertising Studio Piotr Cichosz, Lublin 2018
Recenzja książki „Reintegracja społeczna osób opuszczających jednostki penitencjarne przy wsparciu potencjału społeczności lokalnej” pod redakcją Moniki Marczak i Katarzyny Nawrockiej, Studio Graficzno-Reklamowe Piotr Cichosz, Lublin 2018

FOREIGN EXPERIENCE

Svitlana MEDVEDIEVA, Nataliya LOSYEV
Methods of Teaching English to Future Mathematicians in Ukraine: The Authors’ Experience